O projekcie TELE.ATMOSFERA


O projekcie


Stowarzyszenie e-Południe tj. tworzący go operatorzy telekomunikacyjni, dysponują rozległą siecią światłowodową, która jest idealnym nośnikiem informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza w gminach, co zostanie wykorzystane w projekcie.

Projekt przebiegał będzie w następujący sposób:
• Na potrzeby montażu czujników badających stan zanieczyszczeń powietrza w małych miastach i gminach wykorzystamy sieci światłowodowe, których właścicielami są operatorzy telekomunikacyjni skupieni w Stowarzyszeniu e-Południe. Zakupimy w ramach projektu czujniki, które zamontujemy na naszych sieciach i będą one na bieżąco monitorować stan powietrza, przesyłając dane do utworzonej przez nas bazy danych (platforma internetowa), gdzie będą mogli się także z nimi zapoznać mieszkańcy gmin objętych projektem,
• Zorganizujemy roczny pomiar zanieczyszczeń powietrza w małych gminach i miastach oraz zadbamy o stałe upowszechnianie informacji o wysokości zanieczyszczeń wśród mieszkańców wraz z odniesieniem tej informacji do działań edukacyjnych, które mają uświadamiać skutki występowania tzw. niskiej emisji, a także mają wskazywać mieszkańcom, jak ograniczać i eliminować problem tzw. niskiej emisji np. warsztaty, pokazy, eko-gry terenowe, lokalne akcje ekologiczne dla dzieci i młodzieży,
• Zorganizujemy ogólnopolski konkurs z cennymi nagrodami, który pozwoli wyłonić gminy-liderów, tj. takie samorządy gdzie w wyniku udziału w akcji w największym stopniu spadnie tzw. niska emisja, konkurs będzie odbywał się przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, biorących udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych; konkurs będzie polegał na porównaniu tzw. niskiej emisji na terenie danej gminy sprzed udziału w projekcie i po zrealizowaniu działań informacyjno-promocyjnych związanych z popularyzacją metod zwalczania tzw. niskiej emisji,
• Powstanie ogólnopolska platforma, na której publikowane będą postępy poszczególnych gmin biorących udział w konkursie, a która po zakończeniu projektu nadal automatycznie będzie prowadziła pomiary, zapewniając tym samym mieszkańcom mniejszych gmin dostęp do informacji o bieżącym poziomie zanieczyszczeń,
• Przeprowadzimy kampanię promującą te samorządy, które w największym stopniu ograniczyły tzw. niską emisję w wyniku udziału w akcji (działanie to przyniesie gminom korzyści wizerunkowe – gmina przyjazna środowisku, zapewniająca mieszkańcom dobra jakość życia itp.), dodatkowo, w gminach które zaangażują się w konkurs na stałe zmienią się nawyki społeczności lokalnej związane z generowaniem tzw. niskiej emisji np. palenie śmieciami, palenie liśćmi w ogrodzie, wykorzystywanie złej jakości paliw węglowych itp.). Dla najlepszych gmin przewidujemy nagrody m.in. ufundujemy siłownie napowietrzne lub place zabaw dla dzieci.

Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju od VII 2018 do XII 2021 roku przez konsorcjum: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego e-Południe z siedzibą w Bytomiu oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Buy now