O projekcie TeleOdpowiedzialni


Czym jest?


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego e-Południe już w samej nazwie akcentuje rozwój społeczeństwa informacyjnego, jakże istotny dla branży telekomunikacyjnej. Szeroko pojęty proces rozszerzania kompetencji cyfrowych przynosi zatem korzyści materialne i niematerialne, zarówno członkom klastra, jak i społeczeństwu. Stworzenie Kodeksu społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi formę ustandaryzowania doświadczeń, jakie posiadają firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu. Najlepszym tego dowodem jest współpraca przedsiębiorstw w klastrze i wykorzystywanie wspólnej infrastruktury, wiążące się z uczciwą konkurencją oraz innymi wspólnymi przedsięwzięciami, które wpisują się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Współpraca, jaka inicjuje przygotowanie wspólnego Kodeksu społecznej odpowiedzialności biznesu dla branży telekomunikacyjnej, zapoczątkowana jest właśnie wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami Stowarzyszenia. Można bowiem współpracować ze sobą już na poziomie wymiany informacji na temat możliwości przeprowadzenia konkretnych działań. Liczymy jednak na znacznie większe zaangażowanie członków klastra e-Południe i członków naszego Stowarzyszenia, a także innych firm z branzy telekomunikacyjnej, aby Kodeks społecznej odpowiedzialności biznesu stał się inspiracją do wspólnych działań. Zgodnie z polityką tworzenia klastrów, właśnie z takiej współpracy i możliwości połączenia sił wyzwala się potencjał do rozwoju. Kodeks społecznej odpowiedzialności biznesu dla branży telekomunikacyjnej został opublikowany i jest ogólnodostępny, bowiem zależy nam bardzo, by możliwie najwięcej podmiotów stosowało zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Będziemy dumni, jeśli ten dokument zainspiruje do działania również podmioty spoza klastra e-Południe. Zawsze i wszędzie staramy się bowiem promować odpowiedzialny biznes, który przyczynia się do poprawy stanu środowisko i warunków pracy, rozwija współpracę gospodarczą podmiotów oraz wspiera społeczności lokalne.

Zasady kodeksu

Nad przestrzeganiem zasad Kodeksu społecznej odpowiedzialności biznesu czuwał będzie Komitet Sterujący. Jego szczegółowe kompetencje zostały określone w Regulaminie pracy Komitetu Sterującego. Do udziału w pracach Komitetu Sterującego pragniemy zaprosić przedstawicieli:

• władz klastra e-Południe oraz członków tego klastra;
• Ministerstwa Cyfryzacji;
• Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
• izb branżowych;
• jednostek naukowych i społeczności akademickich;
• lokalnych społeczności;
• lokalnych grup operatorów branży telekomunikacyjnej.


Przewidziano trzy poziomy zaangażowania w realizację Kodeksu społecznej odpowiedzialności biznesu. Podstawowy poziom to deklaracja postępowania zgodnie z Kodeksem poprzez udział w klastrze oraz opłacenie składki członkowskiej, ustalonej przez Komitet Sterujący. Udział w klastrze, który ukierunkowany jest na promocję w branży telekomunikacyjnej zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, przyczyni się do propagowania wśród operatorów wartości, na których nam bardzo zależy. Dla tych firm, które zechcą się bardziej zaangażować, przewidzieliśmy dla kolejne progi uczestnictwa, wiążące się z uzyskaniem wyższej rangi członkostwa.

Kodeks opiera się na 4 filarach, wyznaczających trzy poziomy zaangażowania w realizację zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowania w filarach będą rokrocznie aktualizowane. W zależności od decyzji Komitetu Sterującego będą mogły zostać zachowane, albo też częściowo lub całkowicie zmienione.

Te firmy, które w swojej działalności odwołują się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu będą mogły wykazać ten fakt, opisując swój poziom zaangażowania w realizację Kodeksu, wypełniając tzw. Formularz Zaangażowania wraz z załącznikami potwierdzającymi zgłoszenie. Formularze będą przekazywane Komitetowi Sterującemu, który oceniać będzie wypełnienie zaangażowania na podstawie dokumentacji. Jeśli Komitet Sterujący potwierdzi prawidłowość opisanego przez firmę zaangażowania, podmiotowi temu uznawane będzie spełnienie danego zaangażowania i zostanie ono uwzględnione w jego dorobku a rzecz społecznego rozwoju. Szczególnie wyróżniające się osiągnięcia, w tym szczególnie te, gdzie wystąpiła współpraca między wieloma członkami klastra, nagradzane mogą być dodatkowo np. zmniejszeniem składki członkowskiej, bądź innymi przywilejami ustalonymi przez Komitet Sterujący.


Buy now