Regulamin

 

Klaster e-Południe został powołany przez przedsiębiorców związanych z branżą ICT mających swoje siedziby głównie na terenie województwa śląskiego. Jako związek firm i organizacji nie posiada on osobowości prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem może zostać każdy, kto wyrazi chęć realizowania jego celów i zaakceptuje niniejszy Regulamin. 

Użyte pojęcia:
Klaster: Klaster e-Południe
Koordynator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „E-południe”
Uczestnik : członek Klastra E-południe

  

Regulamin działania Klastra e-Południe

w ramach realizacji projektu 
Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności
i rozwoju technologicznego małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.

 
 1. Pełna Nazwa Klastra brzmi: Klaster E-południe
 2. Klaster został powołany 02.08.2011 r. na podstawie Umowy ramowej o współpracy przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „E-południe” z siedzibą w Bytomiu oraz pozostałe podmioty będące Stronami przywołanej wyżej Umowy.
 3. Siedziba koordynatora Klastra mieści się w Katowicach.
 4. Oficjalna witryna Klastra to www.e-poludnie.pl 
 5. Aktualna lista uczestników Klastra jest dostępna pod adresem www.e-poludnie.pl/czlonkowie/
 6. Klaster może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
 7. Klaster może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 8. Klaster opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 9. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań jego Uczestników.
 10. Klaster powołuje się na czas nieokreślony.


ROZDZIAŁ 2
Cele i formy działania
§ 2.

 1. Celem Stowarzyszenia zostały sformułowane w pięciu grupach:
  • Cele biznesowe:
   • wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań produktowych, technologicznych i organizacyjnych w poszczególnych firmach wchodzących w skład Klastra,
   • rozwój i wzmocnienie potencjału innowacyjności Klastra e-Południe,
   • przyspieszenie transferu nowych technologii do lokalnych operatorów telekomunikacyjnych dla poprawy ich pozycji konkurencyjnej w swoim sektorze;
  • Cele innowacyjne (B+R):
   • nawiązanie ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi w celu usprawnienia procesutransferu technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań;
  • Cele infrastrukturalne i aglomeracyjne
   • współpraca z ośrodkami regionalnymi wspierającymi rozwój Klastrów i lokalny rynek pracy korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych dotyczących opracowywania planów rozwoju i ekspansji Klastra oraz w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii;
  • Cele społeczne
   • wzrost gospodarki sieciowej (e-usługi), wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego;
  • Cele sieciowe
   • budowanie kultury współpracy i zaufania w Klastrze,
   • promocja i budowanie wizerunku Klastra.
 

ROZDZIAŁ 3
Uczestnicy, ich prawa i obowiązki
§ 3.

 

 1. Uczestnikiem Klastra może zostać organizacja prowadząca działalność związaną z branżą telekomunikacyjną.
 2. Przyjmowanie do Klastra kolejnych podmiotów, na prawach Uczestnika Klastra wymaga spełnienia z ich strony następujących warunków: Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra następuje poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniej Umowy o współpracy w ramach Klastra.
  • działalność w branży telekomunikacyjnej lub jej otoczeniu,
  • zaakceptowanie Regulaminu Klastra i przez kandydata na Uczestnika Klastra
  • zaakceptowanie kandydatury podmiotu na uczestnika Klastra przez Radę Klastra, zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
 3. Uczestnictwo w Klastrze oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy, na równych prawach, gdzie obowiązują zasady: uczciwości, konkurencji, współpracy, wzajemnego zaufania i transparentności.
 

§ 4.

 1. Uczestnik Klastra ma obowiązek:
  1. przestrzegać ustaleń podjętych na wspólnych spotkaniach, w szczególności dotyczących tajemnicy handlowych,
  2. uczestniczyć w organizowanych spotkaniach,
  3. przestrzegać regulaminu Klastra.
 2. Uczestnik Klastra ma prawo:Uczestnicy Klastra będą traktować, jako poufne, wszystkie informacje handlowe, dane, wartości typu know-how oraz inne dokumenty, które stały się im znane i dostępne w wyniku współpracy.
  1. samodzielnie organizować grupy robocze i projekty z innymi uczestnikami,
  2. wykorzystywać logo i nazwę e-Południe na swoich materiałach promocyjnych,
  3. dostępu do wszystkich informacji skierowanych do Klastra,
  4. uczestniczyć w inicjatywach inicjowanych w ramach Klastra.
 3. Dokumentacja i inne poufne informacje, które Uczestnik Klastra uzyskuje od innej Strony mogą być wykorzystane tylko za zgodą Strony, od której pochodzą. 
 4. W razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań Projektu Strony, które uzyskały te wyniki uregulują w odrębnej umowie zasady wykonywania autorskich praw do tych wyników. 

§ 5.

 
 1. Wykluczenie Uczestnika Klastra może nastąpić na pisemny wniosek, zawierający pełne uzasadnienie, złożony do Przewodniczącego Rady Klastra i podpisany przez co najmniej 1/2 liczby członków Rady Klastra.
 2. Wykluczenie Uczestnika Klastra wymaga zgody ¾ wszystkich Uczestników Klastra.
 3. Wykluczenie Uczestnika Klastra oznacza rozwiązanie Umowy wobec tego Uczestnika przez pozostałych Uczestników .
 

§ 6.

 1. Relacje pomiędzy członkiem stowarzyszenia a uczestnikiem Klastra
 2. Członkowstwo w Stowarzyszeniu nie jest równoznaczne z członkowstwem w Klastrze
 3. Uczestnik Klastra nie zostaje też automatycznie członkiem Stowarzyszenia.
 

 

ROZDZIAŁ 4
Struktura organizacyjna Klastra

 

§ 7.

 1. Strukturę organizacyjną Klastra tworzą: Koordynator Klastra, Rada Klastra, Zarząd Klastra, Animator Klastra, Grupy Robocze Klastra.
 

§ 8
Koordynator

 1. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra prowadzi Koordynator – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „E-południe” z siedzibą w Bytomiu.
 2. Koordynator jest odpowiedzialny za:
  1. organizację działań Klastra,
  2. informowanie uczestników Klastra o bieżących działaniach podejmowanych w ramach Klastra za pośrednictwem witryny internetowej, newslettera, lub korespondencji e-mail,
  3. organizowanie cyklicznych (tematycznych) spotkań informacyjnych,
  4. animowanie współpracy w Klastrze oraz z jednostkami samorządowymi, iob, innymi Klastrami itp.
  5. świadczenie wyspecjalizowanych usług na rzecz firm i innych podmiotów działających w Klastrze,
  6. organizować system udostępniania zasobów Klastra poszczególnym jego członkom,
  7. reprezentowanie Klastra w mediach,
  8. reprezentowanie Klastra w projektach krajowych i międzynarodowych,
  9. rozwijanie zasobów materialnych i niematerialnych udostępnianych członkom Klastra,
  10. prowadzenie monitoringu działalności Klastra,
  11. wdrożenie systemów zarządzania jakością i CSR.
 

§ 9
Rada Klastra

 

 1. W skład Rady Klastra wchodzi przedstawiciel każdego podmiotu uczestniczącego w Klastrze, który dysponuje jednym mandatem.
 2. Rada Klastra zatwierdza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje realizację strategicznych projektów i zadań. Do kompetencji Rady Klastra należy w szczególności:Uchwały Rady Klastra wymagają zwykłej większości głosów.
  1. przyjmowanie nowych członków,
  2. uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
  3. wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra,
  4. wybór i odwołanie członków Zarządu,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych,
  6. powoływanie grup zadaniowych,
  7. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
  8. zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej.
 3. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Klastra wybrany na dwuletnią kadencję spośród jej członków.
 4. Do uprawnień Przewodniczącego należy:
  1. ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady;
  2. ustalanie porządku spotkań Rady;
  3. prowadzenie spotkań Rady.
 5. Rada Klastra może powoływać grupy robocze (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w planie rozwoju. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Klastra. Wniosek składany jest do Zarządu Klastra, który przedstawia go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Klastra.
 6. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w siedzibie Koordynatora Klastra lub w innym, wskazanym miejscu.
 8. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Przewodniczący lub w jego imieniu Zarząd za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej, telefonicznie, bezpośrednio poprzez ustne zawiadomienie lub przez wyznaczenie następnego posiedzenia na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym zwołanie posiedzenia powinno nastąpić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę, godzinę i miejsce planowanego odbycia, a jeżeli jest to wskazane i możliwe również przybliżony porządek obrad. Posiedzenie może się odbyć niezwłocznie bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.
 9. Z posiedzenia Rady Przewodniczący sporządza notatkę obejmującą kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia, treść podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczbę głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 

§ 10
Zarząd Klastra

 1. Za realizację bieżących zadań odpowiada Zarząd Klastra, składający się z jednej do pięciu osób, powoływanych przez Radę Klastra spośród kandydatów przedstawionych przez Koordynatora Klastra. Podejmując uchwałę o wyborze członka Zarządu Rada Klastra określa jego zadania i cele. W ramach powierzonych zadań i celów każdy z członków Zarządu jest rozliczany odrębnie.
 2. Liczba członków Zarządu zależy od ilości zadań i możliwości budżetowych Koordynatora, który zawiera z członkami Zarządu właściwe umowy.
 3. Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie Klastra roczne sprawozdania z działalności.
 4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Rada Klastra powołuje Prezesa Zarządu, do którego kompetencji należy:
  1. ustalanie terminów i miejsc spotkań Zarządu;
  2. ustalanie porządku spotkań Zarządu;
  3. prowadzenie spotkań Zarządu.
 5. Do obowiązków Zarządu Klastra należy w szczególności:
  1. przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra;
  2. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Klastra;
  3. realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Radę Klastra;
  4. współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego członków.
 6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Uczestników Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy, w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  2. inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych projektów Klastra z funduszy pomocowych;
  3. podejmowanie inicjatyw określonych w ramach programu działania zatwierdzonego przez Radę Klastra;
  4. proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra;
  5. działania w zakresie internacjonalizacji Klastra;
  6. podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Klastra, z wyłączeniem decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych.
 7. Wybranie członka Zarządu Klastra oznacza udzielenie mu pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Klastra wobec osób trzecich w zakresie działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia przez członka Zarządu jego funkcji na skutek odwołania, śmierci lub rezygnacji. Jeżeli członków Zarządu jest więcej niż jeden, do reprezentowania Uczestników Klastra wymagane jest działanie łączne co najmniej dwóch członków Zarządu.
 8. Uchwały Zarządu wymagają zwykłej większości głosów.
 9. W sprawach nieuregulowanych inaczej do sposobu funkcjonowania i organizacji Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Rady Klastra.
 

ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe
§ 11.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów mogących wyniknąć ze stosunku objętego Regulaminem Klastra.
 3. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Koordynatora Klastra.
 4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody zwykłej większości Uczestników Klastra.
 5. Niezależnie od niniejszego Regulaminu każdy z Uczestników Klastra ma prawo indywidualnie ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ich samodzielnej działalności.
 6. Uczestnicy Klastra przy podejmowaniu działań w ramach projektów stosować się będą do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Strony nie będą podejmować żadnych działań dotyczących koordynacji ich działań rynkowych lub wymieniać informacji dotyczących ich działalności, jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Wrzesień’2014

Buy now