Uczestnicy TELE.ATMOSFERA


Partnerzy:


Stowarzyszenie e-Południe to ogólnopolska sieć operatorów telekomunikacyjnych, którzy funkcjonują w większości gmin i współpracują z lokalnymi samorządami a zarazem dysponują rozległą siecią światłowodową, stanowiącą idealny nośnik informacji o parametrach umożliwiających obserwację zmian klimatu na poziomie gmin, co zostanie wykorzystane w projekcie. W ramach działań CSR stowarzyszenie operatorów zaplanowało podjęcie współpracy z gminami w zakresie wspólnego monitorowania parametrów środowiska na poziomie lokalnym, w poszczególnych gminach, a także wymiany informacji i dobrych praktyk.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej posiada duże doświadczenie we współpracy międzysektorowej zarówno z samorządami, jak też organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, jak też zrealizowała szereg działań związanych z edukacją ekologiczną m.in. adresowanych do społeczności lokalnej oraz do różnych grup decydentów, w tym samorządowców i przedsiębiorców. Uczelnia posiada także duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, w tym także w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uczelnia posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu edukacji e-learningowej.

KREATUS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej posiada duże doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, dla których opracuje liczne dokumenty strategiczne m.in. programy gospodarki niskoemisyjnej. Firma zatrudnia ekspertów dziedziny ochron środowiska i energetyki, którzy będą merytorycznie zaangażowani w przygotowanie dla samorządów działań popularyzujących projekty służące łagodzeniu skutków zmian klimatu i przystosowywaniu się do nich (warsztaty i gminne plany adaptacji do zmian klimatu).

Agentura pro regionální rozvoj a.s. z Ostravy ARR to organizacja silnie wpływająca na politykę regionalną w sąsiadującym z Polską Moravsko-Sląskim Kraju, która poprzez swoje liczne relacje międzynarodowej m.in. współpracę z samorządami oraz współpracę klastrową na poziomie ogólnoeuropejskim ma zdolność upowszechniania efektów projektu i zachęcania do ich replikacji przede wszystkim w regionach cechujących się dużym zanieczyszczeniem środowiska.

89 Gmin na terenie Polski - poniższa mapka wizualizuje ich rozmieszczenie geograficzne.
50 Operatorów telekomunikacyjnych którzy są partnerami technologicznymi.
Buy now