This content has been archived. It may no longer be relevant

Klaster E-Południe, opierając się na normie ISO 26 000 oraz własnych doświadczeniach i pomysłach, opracowuje Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży telekomunikacyjnej. Działania skupiać się będą wokół czterech głównych filarów odpowiedzialności: biznesowej, społecznej, odpowiedzialności za środowisko pracy oraz środowisko naturalne. Wiele działań określonych w ramach czterech filarów członkowie Klastra E-Południe wykonywali już od dawna. Wprowadzenie kodeksu przyczyni się jednak do opracowania pełnego zbioru zasad odpowiedzialności dla branży telekomunikacyjnej, zaś coroczne raporty będą wyznaczały nowe szczególne kierunki rozwoju i działań oraz umożliwią monitorowanie postępów klastra w prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego społecznie. Już wiele lat temu ludzie dostrzegli, że biznes i ogół społeczeństwa oddziałują na siebie wzajemnie. Działalność każdej firmy ma istotne znaczenie nie tylko dla pracowników i klientów, ale również środowiska, czy operowanego rynku. Naturalnym dążeniem stosowanym od lat jest pozytywny wpływ  biznesu na otoczenie. Ostatnie lata przyniosły próbę zebrania dobrych praktyk, doświadczeń firm i instytucji w zbiór, który ułatwiałby wprowadzenie w życie kolejnych zasad. Tak zaczęły się rodzić coraz to nowe zastosowania Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nadszedł wiec i czas na wprowadzenie oraz zastosowanie jego zasad w branży telekomunikacyjnej –  dzięki klastrowi E-Południe! Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu? Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR) została opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną w normie ISO 26 000 Guidance on social responsibility, opublikowaną 1 listopada 2010 roku. Dokument ten jest rekomendowany przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom poszukującym formalnego podejścia do CSR.  Istotą normy jest fakt, że nie jest certyfikowana, dzięki czemu stosujące ją podmioty nie są kontrolowane z zakresu jej przestrzegania. Ponadto, każdy podmiot może korzystać z dowolnej części Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i tym samym być społecznie odpowiedzialnym. Kluczowe bowiem jest to, iż wdrożenie normy nie powinno wynikać z chęci zdobycia certyfikatu o przestrzeganiu normy ISO, lecz z zamiaru powiązania właściwego prowadzenia biznesu z korzyściami z tego wynikającymi. Mówiąc wprost – rosnącej świadomości na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie. Dlaczego wprowadzana w klastrze E-Południe? Klaster E-Południe został założony w celu zwiększenia siły przebicia małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Jego działalność odniosła już pod tym względem wiele sukcesów dla wspólnych przedsięwzięć, takich jak wdrożenie technologii IPTV, animacja węzła wymiany ruchu EPIX, czy wspólnego call center dla operatorów. Jedną z głównych korzyści połączenia firm w klastrze jest także wprowadzenie informatycznego systemu identyfikacji operatorów, pozwalającego na stworzeniu kanału komunikacji do wybranej grupy operatorów. Dla małych firm oznacza to możliwość konkurowania z dużymi podmiotami. Podobnego typu mechanizm może zostać zastosowany przy wprowadzeniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Już na ten moment można założyć, że większość podmiotów znajdujących się w klastrze E-Południe stosuje praktyki związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. Rozproszenie działań podmiotów w tym zakresie przynosi jednak znacznie mniejszy pożytek dla biznesu i otoczenia, aniżeli korzyści jakie wynikałyby z wprowadzenia takiego kodeksu dla całego klastra. Na podstawie doświadczeń operatorów skupionych wokół E-Południe i współpracy z interesariuszami, możliwe jest utworzenie całościowego kodeksu zawierającego dobre praktyki w telekomunikacji. Ponadto, możliwe jest wyznaczenie szczególnych kierunków działań oraz coroczne raportowanie działalności klastra, celem monitorowania postępów w stosowaniu biznesu odpowiedzialnego społecznie. Nie bez znaczenia jest fakt, iż wprowadzenie kodeksu dla każdego podmiotu indywidualnie jest procesem czasochłonnym. Realizacja procesu dla ujednoliconego klastra E-Południe sprawi natomiast, iż kodeks będzie kompleksowy z możliwością udziału każdego członka klastra w procesie tworzenia kodeksu oraz wprowadzaniu nowych kierunków działań. Jakie działania mieszczą się w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu?Norma PN-ISO 26 000 wyróżnia siedem obszarów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Są to: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami oraz zaangażowanie społeczne. Na potrzeby Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu branży telekomunikacyjnej klaster E-Południe wyróżnił cztery główne filary działania: odpowiedzialność biznesową, odpowiedzialność za środowisko pracy, odpowiedzialność za środowisko naturalne i odpowiedzialność społeczną. Odpowiedzialność biznesowa to połączenie sprawiedliwych praktyk rynkowych oraz odpowiedzialnej relacji z klientami. Klaster E-Południe już teraz wykazuje duże oznaki bycia odpowiedzialnym biznesowo. Zrzesza on członków stanowiących wobec siebie konkurencję i wprowadza metodę współdziałania zamiast wyniszczającej bądź nieuczciwej rywalizacji. Odpowiedzialność biznesowa wobec klientów to z kolei dołożenie wszelkich starań, by proces biznesowy przebiegał przyjaźnie: był przejrzysty i satysfakjconujący.Konferencja iNET MEETING [EPIX INSIDE], Zakopane, 27.04.2017 r. fot. Marcin Łysak [Źródło: profil Facebook EPIX Internet Exchange  – https://www.facebook.com/EPIXNETPL/]   Odpowiedzialność za środowisko pracy to przede wszystkim równość w dostępie do pracy, bez wszelkich rodzajów dyskryminacji, a także zapewnienie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla każdego pracownika. Ponadto, odpowiedzialność jest związana z możliwością szkolenia osób zatrudnionych zarówno z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i rozwijania kwalifikacji zawodowych zgodnie z poglądem, iż najlepszą inwestycją w firmie są właśnie ludzie. Klaster E-Południe udowodnił już niejednokrotnie, iż hołduje zasadzie odpowiedzialności ze środowisko pracy, m.in. poprzez organizacje spotkań cyklicznych, szkoleń dla członków i ich pracowników oraz konferencji jak jesienny Polski Zjazd Pracowników Łączności czy ostatnio współorganizacja imprezy INET MEETING (EPIX INSIDE) i uczestnictwo w niej członów klastra. Tym samym klaster przyczynia się do rozwoju osobistego i zawodowego pracowników, a także zapewnia integrację społeczną. Odpowiedzialność za środowisko naturalne to w przypadku branży zajmującej się nowoczesną technologią zagadnienie kluczowe. Rozwiązania telekomunikacyjne pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia zasobów środowiskowych. Dlatego tak ważne jest, aby podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne przykładały szczególną uwagę do dostarczenia na rynek rozwiązań kompleksowych pod względem ekologicznym. Rezultatem wprowadzania zasad Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest zestaw drobnych zmian, m.in. korzystanie głównie z wiadomości elektronicznych, czy codzienna oszczędność papieru i energii elektrycznej, prowadzących do zrównoważonego rozwoju. Klaster E-Południe jest zaangażowany w stosowanie wspólnych rozwiązań, takich jak wspomniany wcześniej węzeł wymiany ruchu EPIX, pozwalający na wykorzystanie jednej wysokorozwiniętej infrastruktury dla wielu podmiotów.Szkolenie z zakresu bezpiecznego używania Internetu organizowanego przez firmę Comnet Multimedia [Źródło: profil Facebook Comnet Multimedia – https://www.facebook.com/ComNetMultimedia/]  Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko dobre zasady praktykowane wewnątrz klastra, czy konkretnych firm. Rezultatem stosowania odpowiedzialności widocznym na co dzień są działania wspierające lokalne społeczności, współpraca z lokalnymi organizacjami, programami dla dzieci i młodzieży, czy działania inwestycyjne. Przykładem może być zrzeszona w Klastrze E-Południe firma Comnet Multimedia, realizująca w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską m.in. plan zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i przeciwdziałanie wykluczenia lokalnych społeczności. Pracownicy firmy zorganizowali szereg warsztatów edukacyjnych w temacie bezpiecznego korzystania z Internetu.  W 2016 roku przeszkolili blisko 150 dzieci. Podsumowanie Klaster E-Południe jest stowarzyszeniem, które już na ten moment prowadzi wiele działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dlatego wprowadzenie kodeksu, który zbierze obecne doświadczenia i pomoże w realizacji zdobrych praktyk i działań jest naturalną koleją rzeczy. Wspólne wykazanie działań klastra w corocznych raportach pokaże, jak dużą siłę przebicia i kreatywność mają wszystkie podmioty działające razem w Klastrze E-Południe. Współpraca w klastrze rozwinie nie tylko branżę telekomunikacyjną, ale przede wszystkim usprawni dążenie każdego podmiotu z osobna i wszystkich razem do prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu. Mówiąc wprost – czynieniu świata lepszym, poczynając od samego siebie i lokalnych społeczności.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *