This content has been archived. It may no longer be relevant

Do 30 sierpnia br. będą trwały konsultacje, na podstawie których zostaną wyznaczone białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych). Konsultacje polegają na zbieraniu wiarygodnych planów inwestycyjnych (z dokładnością do pojedynczego punktu adresowego) dotyczących infrastruktury szerokopasmowej, realizowanych (lub planowanych do zrealizowania) od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2020 r. W konsultacjach można zgłosić również zakończone inwestycje, które nie zostały zgłoszone w ramach inwentaryzacji za 2016 r., czyli inwestycje, które zakończyły się już w 2017 roku. Na podstawie wyników tych konsultacji zostaną wyznaczone obszary białe NGA dla III konkursu w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska CyfrowaW jaki sposób oceniana będzie wiarygodność planów inwestycyjnych? W ramach konsultacji należy obowiązkowo przekazać co najmniej 2 dokumenty, z których (z każdego odrębnie) musi wynikać, że: 1.rzeczywiście inwestycja jest planowana, ewentualnie poczyniono już pewne kroki by ją zrealizować (np. uchwała organu uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji inwestycyjnych; projekt budowlany lub projekt sieci; zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; umowa o dostępie do budynków lub infrastruktury technicznej) i 2.dany podmiot posiada lub będzie posiadać wystarczające środki finansowe na zrealizowanie planowanych inwestycji (np. wyciąg z rachunku bankowego; umowa kredytu/pożyczki; promesa bankowa; wyciąg z rocznego sprawozdania finansowego; bilans rachunkowy; itp.). Następujące zgłoszenia nie będą podlegały ocenie, a podmiot zgłaszający nie będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych:

  1. Zgłoszenia, do których nie załączono wymaganych dokumentów (lub załączono np. puste dokumenty Word albo załączono dokumenty niepodpisane).
  2. Plany inwestycyjne, dla których nie określono punktów adresowych.
  3. Zgłoszenia zawierające plik (pliki) z punktami adresowymi w formacie niezgodnym z formatem obsługiwanym przez system SIIS.

Informacje ogólne na temat konsultacji znajdują się pod linkiem: https://cyfryzacja.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga-0 Więcej informacji o poprawnym zgłaszaniu planów inwestycyjnych znajduje się pod linkiem: https://cyfryzacja.gov.pl/aktualnosci/jak-poprawnie-zglosic-plan-inwestycyjny Plany należy zgłaszać poprzez System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS): https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ Pytania dotyczące procesu konsultacji należy zgłaszać na adres [email protected], a problemy z działaniem systemu należy zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/contact/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *